دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : علی اصغر   صادقی

پست الکترونیکی : a.sadeghi@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم دامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علوم دامی- تغذیه دام و طیور
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم دامی-تغذیه دام و طیور
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه علوم دامی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 13

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و مدیر گروه علوم دامی (ارشد و دکتری)

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1380/7/1

علی  اصغر صادقی

علی اصغر صادقی

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : دانشیار

^